Mục lục Phần 1 Phần 2 Phần 3 Phần 4 Phần 5 Phần 6
Phần 1: Trình tự, thủ tục mua bán nhà ở
Phần 2: Trình tự, thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất
Phần 3: Trình tự, thủ tục cho thuê nhà ở
Phần 4: Thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở
Phần 5: Công chứng hợp đồng, giao dịch về nhà ở
Phần 6: Thuế chuyển quyền sử dụng đất