Gói điểm DOOL
Điểm DOOL của DiaOconline giúp khách hàng chủ động đăng tin, kích hoạt lại và quản lý danh mục tài sản của mình. Bên cạnh đó, khách hàng có thể nạp và chuyển điểm DOOL dễ dàng, nhanh chóng giữa các thành viên trên DiaOcOnline.