Bảng giá doanh bạ doanh nghiệp
Vị trí Kích thước Chia sẻ Dung lượng Định dạng Giá (VNĐ) Đơn vị
Danh bạ doanh nghiệp       3,300,000 Danh bạ