Bảng giá điểm dool
Vị trí Kích thước Chia sẻ Dung lượng Định dạng Giá (VNĐ) Đơn vị
Gói 60 điểm DOOL         800,000 1 tháng
Gói 100 điểm DOOL         1,200,000 2 tháng
Gói 200 điểm DOOL         2,200,000 3 tháng